Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

 Legislació: Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital

Descripció:

Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital.


Objecte:

El present Reial decret llei té per objecte la creació i regulació de l'ingrés mínim vital com a prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que visquin soles o integrades en una unitat de convivència, quan es trobin en una situació de vulnerabilitat per mancar de recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.

El procediment per a la sol·licitud, inici, tramitació i resolució de l'ingrés mínim vital es troba regulat al Capítol IV. Concretament, l'article 22 estableix la competència de l'INSS per al reconeixement i control de la prestació, si bé preveu que comunitats autònomes i entitats locals podran iniciar l'expedient administratiu quan subscriguin amb l'INSS el conveni que els habiliti a fer-ho. Es contempla igualment que en el marc d'aquest conveni es pugui acordar que la tramitació i gestió prèvies a la resolució s'efectuï també per les administracions que incoïn l'expedient. En aquest sentit, la DF 6a regula el finançament de les funcions que puguin desenvolupar les entitats locals en aplicació d'aquest article 22.

El capítol V fa referència a la cooperació entre administracions públiques (amb la signatura de convenis i acords amb comunitats autònomes i entitats locals i la creació d'una Comissió de seguiment amb representants de totes les administracions).


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 154, d'1 de juny de 2020.


Observacions:

Aquest Reial decret llei ha estat modificat pel Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

El Reial decret llei 20/2020 regula "la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas".

 

Primer.- En relació a això, l'art. 19 regula la "Acreditación de los requisitos", per dir, abans, que:

4. "La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

No obstante, la existencia de la unidad de convivencia en los términos previstos en el artículo 6.2 se acreditará con el certificado de empadronamiento donde conste todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

Las unidades de convivencia previstas en el artículo 6.2.a) deberán acreditar la condición de víctima de violencia de género por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

En casos de separación o divorcio, la unidad de convivencia establecida en el artículo 6.2.b) se acreditará con la presentación de la demanda o resolución judicial".

Per dir ara:

4. "La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística para la confirmación de los requisitos exigidos.

No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6.2.c) o de que el solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte.

A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación.

El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial".

Segon.- I el punt 5, per dir abans, que:

"Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de datos tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable".

Per dir ara:

"La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o acogedores, durante al menos tres años conforme lo previsto en el artículo 7.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.

A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante".

Aquest Reial decret llei ha estat modificat pel Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic :

- S'afegeix un paràgraf últim a l'article 6.1, i se suprimeixen els apartats 2, 3, 6 i 7, passant els actuals apartats 4 i 5 a ser els apartats 2 i 3. La redacció de l'últim paràgraf de l'apartat 1 és la següent:

«1. […]

Quan en aplicació de les corresponents instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, les persones figurin empadronades en establiments col·lectius, o per mancar de sostre i residir habitualment en un municipi, figurin empadronades en un domicili fictici, serà aplicable el que s'estableix en l'article 6 ter.»

 - Es facilita l'accés de les persones vulnerables a l'ingrés mínim vital. En concret, se suprimeix el límit de titulars per habitatge per a les persones sense llar o que resideixen en centres residencials de caràcter no permanent, a més de reconèixer la situació de persones en situació de vulnerabilitat que s'agrupen en un mateix habitatge.

-  S'introdueix el concepte d'unitat de convivència independent (família nuclear), en els supòsits de dones amb violència de gènere, divorciades o separades; així com els afectats per desnonament o inhabitabilitat per a permetre l'accés a la prestació.

 - Es possibilita que en altres situacions de convivència complexa l'acreditació de la unitat de convivència pugui ser certificada pels serveis socials, entitats col·laboradores de l'IMV i el tercer sector social, subsidiàriament i transitòriament.

- Es modifica l'article 25.3, amb la següent redacció:

«3. L'Institut Nacional de la Seguretat Social procedirà a dictar resolució, i a notificar la mateixa a la persona sol·licitant, en el termini màxim de sis mesos des de la data d'entrada en el seu registre de la sol·licitud.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagués notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada.

En el supòsit de persones sense domicili empadronades a l'empara del que es preveu en les corresponents instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, les notificacions seran efectuades en els serveis socials del municipi o, en el seu cas, en la seu o centre de l'entitat en els quals les persones interessades figurin empadronades.»

- S'incorpora un nou article 33 bis, amb la següent redacció:

«Article 33 bis. Obligació de l'Ajuntament de comunicar els canvis en el Padró.

En el supòsit de persones sense domicili empadronades a l'empara del que es preveu en les corresponents instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, l'Ajuntament en el municipi del qual es trobin empadronats estan obligats a comunicar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social la modificació o, en el seu cas, baixa en el Padró, dins del termini dels trenta dies següents al fet que es produeixin.»