Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 6 de mayo de 2011, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las corporaciones locales

Descripció: Resolució de 6 de maig de 2011, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es publica el Conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a la recaptació en via executiva dels ingressos de dret públic de les corporacions locals.

Objecte: El present Conveni té per objecte l'assumpció per l'Agència Tributària de la gestió recaptatòria executiva dels següents recursos de dret públic de les Corporacions Locals quan aquestes els hi encomanin:

- Recursos de dret públic de naturalesa tributària.
- Recursos de dret públic no tributaris.

En tot cas s'exceptuen els recursos de dret públic de les Corporacions Locals la gestió recaptatòria de les quals hagués estat assumida per alguna Comunitat Autònoma en virtut del corresponent Conveni.

Quan es tracti d'una Diputació Provincial l'Agència Tributària podrà assumir també la gestió recaptatòria executiva dels recursos de dret públic d'aquelles Corporacions Locals la gestió recaptatòria dels quals hagués assumit la Diputació en virtut de Llei o del corresponent Conveni.

D'acord amb la clàusula tretzena relacionada amb l'Annex VIII podran adherir-se al Conveni els municipis de Tarragona i Reus. També podrà adherir-se la Diputació de Tarragona respecte dels seus propis recursos de dret públic definits en la Clàusula Primera d'aquest Conveni i dels quals gestioni per delegació dels Municipis que s'incloguin al seu respectiu territori (província de Tarragona).

 Publicació oficial: BOE núm. 119, de 19 de maig de 2011.

 

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)