Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

(Al BOE núm. 42, de 18 de febrer de 2012, ha sortit publicada una correcció d'errades que podeu trobar a la zona d'informació annexa)

 

Descripció: Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Objecte: Establir tot un conjunt de mesures en matèria laboral amb l'objectiu d'estimular la creació de llocs de treball.

Les mesures contingudes en aquest Reial decret llei són d'aplicació al personal laboral dels ens locals.

D'especial importància és la disposició addicional segona d'aquesta norma per la qual es permet l'aplicació de l'acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic d'acord amb l'article 3.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, entre els qual es troben els ens que formen l'administració local.

Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

Publicació oficial: BOE núm. 36, d'11 de febrer de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç al Reial decret llei i a l'Acord de convalidació del mateix a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).