Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Sentència 157/2016, de 22 de setembre de 2016. Recurs d'inconstitucionalitat 5272-2015, contra el Decret llei de la Generalitat de Catalunya 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

Objecte:

El Ple del Tribunal Constitucional, per providència de 6 d'octubre de 2015, va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat número 5272-2015, promogut pel President del Govern, contra el Decret llei de la Generalitat de Catalunya 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

La Sentencia  157/2016,  de  22  de  septiembre  de  2016 declara la inconstitucionalitat i nul·litat del Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, l'article únic del qual deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'art. 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.


Observacions:

- BOE núm 263, de 31 d'octubre de 2016.