Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social

Descripció:

Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.


Objecte:

  • Es modifica la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.
  • Es modifica la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari.
  •  Es modifica la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
  •  Es modifica el Reial Decret-llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l'Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
  • Es modifica la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials.
  • Es modifica la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  • S'estableixen els coeficients d'actualització, per a 2017, de valors cadastrals de l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
  • S'actualitzen les quanties del topall màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social, a partir de l'1 de gener de 2017, en un 3 per 100 respecte a les vigents l'any 2016.
  • El Govern fixarà el salari mínim interprofessional per a 2017, amb un increment del 8 per cent respecte al fixat per a 2016.

 


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació.


Publicació oficial:

BOE núm. 292, de 3 de desembre de 2016.


Observacions:

Aquest Reial decret llei inclou l'aprovació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals per 2017, en compliment del previst en l'article 32.2 de la Llei del Cadastre Immobiliari, que preveu la seva actualització mitjançant la Llei de Pressupostos  Generals de l'Estat per a cada any. Com a conseqüència del retard en la formació d'un nou govern, resulta impossible tramitar el projecte de Llei de Pressupostos per 2017 abans de final d'any. Atès que la mesura té una repercussió immediata en l'Impost sobre Béns Immobles i que aquest Impost es reporta l'1 de gener de cada any natural, resulta obligada la utilització del mecanisme del Reial decret llei perquè entri en vigor abans d'aquesta data. La mesura resulta necessària atès que contribueix a reforçar el finançament municipal, la consolidació fiscal i l'estabilitat pressupostària de les entitats locals, i a aquest efecte ha estat sol·licitada per 2.452 municipis que compleixen els requisits d'aplicació de la Llei, que no podrien aprovar a temps noves ordenances fiscals per adaptar els tipus de gravamen en l'IBI, per la qual cosa no veurien complertes les previsions pressupostàries que haguessin realitzat comptant amb aquesta actualització.

Els coeficients previstos d'actualització valoris cadastrals a l'apartat anterior s'aplicaran als municipis inclosos en l'Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, en els següents termes:

a) Quan es tracti de béns immobles valorats conforme a les dades obrantes en el Cadastre Immobiliari, s'aplicarà sobre el valor assignat a aquests béns per 2016.

b) Quan es tracti de valors cadastrals notificats en l'exercici 2016, obtinguts de l'aplicació de Ponències de valors parcials aprovades en l'esmentat exercici, s'aplicarà sobre aquests valors.

c) Quan es tracti de béns immobles que haguessin sofert alteracions de les seves característiques conforme a les dades obrantes en el Cadastre Immobiliari, sense que aquestes variacions haguessin tingut efectivitat, el coeficient s'aplicarà sobre el valor assignat a tals immobles, en virtut de les noves circumstàncies, per la Direcció general del Cadastre, amb aplicació dels mòduls que haguessin servit de base per a la fixació dels valors cadastrals de la resta dels béns immobles del municipi.