Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: Resolució TES/521/2019, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut

Objecte:

La finalitat principal d'aquesta subvenció és donar suport econòmic a les administracions públiques de Catalunya i, en el marc de la normativa en matèria de contaminació del sòl vigent, promoure les tasques d'investigació, la prevenció i la recuperació del sòl, de caràcter públic, afectats per contaminació d'origen puntual i per abocaments de residus industrials. Igualment es persegueix fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en processos de descontaminació de sòls, mitjançant actuacions encaminades a la seva restauració.

Aquesta línia de subvenció inclou les següents accions:

a) Sòls contaminats: accions que promoguin les tasques d'investigació, la prevenció i la recuperació del sòl afectats per contaminació d'origen puntual. S'entendrà per contaminació d'origen puntual tota aquella contaminació provinent del món industrial i de serveis.

b) Abocament de residus industrials: accions que promoguin la retirada i sanejament, si s'escau, dels indretson hi ha abocats residus industrials.

Queden exclosos els supòsits detallats a l'apartat 1. 3 d'aquesta resolució.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions definides en les línies següents:

a) En la línia de sòls contaminats:

1. Accions d'investigació de sòls que hagin suportat activitats potencialment contaminats del sòl o abocaments incontrolats de residus. Aquestes accions, segons el procés de gestió dels sòls contaminats a Catalunya (apartat de sòls contaminats de la pàgina web de l'ARC), pot correspondre a una fase d'avaluació preliminar o a una fase d'avaluació detallada.

2. Accions de recuperació de sòls contaminats realitzades en terrenys que han suportat activitats industrials o comercials i/o antics abocaments incontrolats de residus industrials. La recuperació s'ha d'iniciar sempre després de conclosa la fase d'investigació i d'anàlisi del risc amb resultat de risc inacceptable.

3. Accions de prevenció o mitigació de la contaminació encaminades a minimitzar els impactes ambientalsadversos mentre no es pugui desenvolupar un projecte de descontaminació.

4. Accions de seguiment ambiental de sòls alterats i que tinguin com a objectiu valorar en el temps l'evolució de l'alteració o la descontaminació del sòl (aquestes accions es porten a terme després d'una investigació del sòl inclosa l'anàlisi de risc o després d'una recuperació o retirada de residus). Es poden incloure despeses de construcció de nous dispositius de control de l'evolució del sòl, sempre que la construcció d'aquests dispositius no hagi estat objecte de subvenció en altres línies. Les accions de seguiment ambiental subvencionables correspondran, com a màxim, a 4 campanyes de seguiment distribuïdes en un període màxim de 4 anys.

b) En la línia de recuperació d'espais amb abocaments incontrolats de residus industrials:

1. Accions encaminades a la retirada i gestió dels residus industrials abandonats i avaluació de l'impacte que aquests hagin pogut generar sobre el subsol. En aquest apartat es poden incloure accions de recuperació ambiental d'emplaçaments industrials abandonats en tot allò que fa referència a gestió de residus industrials i sòls i RCD si aquest es troba contaminat per la presència de components químics de caràcter perillós, però no inclou la demolició ni la gestió de RCD no contaminats. També s'inclouen les accions de retirada del sòl directament impactat així com el mostreig del sòl romanent, si escau.

2. Accions de prevenció o mitigació de la contaminació encaminades a minimitzar els impactes ambientalsadversos mentre no es pugui desenvolupar la retirada de residus.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les administracions públiques de Catalunya que tinguin la titularitat dels sòls que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut.

Són administracions públiques de Catalunya segons l'article 3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost de règim jurídici de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

a. Administració de la Generalitat.
b. Entitats que integren l'Administració local.
c. Organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculats a qualsevol de les administracions
públiques catalanes quan exerceixen potestats administratives.
d. Consorcis en què participen majoritàriament les administracions, els organismes i les entitats públiques incloses en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades,quan exerceixen potestats administratives.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, serà el que es preveu en la resolució de la convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 7825, de 7 de març de 2019.


Òrgan gestor:

Agència de Residus de Catalunya. Generalitat de Catalunya.