Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/2379/2019, de 13 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques.

Descripció:

Per l'acord del 20 de desembre de 2018, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019).

Per l'acord del 30 de juliol de 2019, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/2203/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7951, de 2.9.2019).

I en l'actual resolució, per acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 13 de setembre de 2019, s'aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques.


Objecte:

Aquesta resolució té per objecte modificar l'annex de l'Acord del Consell d'Administració, de 20 de desembre de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019).

Concretament es modifica:
- L'apartat 3 de l'annex de l'acord, referit a Bases específiques de subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública.

El seu objecte és la concessió d'ajuts per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública en municipis de fins a 50.000 habitants.

- L'apartat 4 de l'annex de l'acord, referit a Bases específiques de subvencions a municipis per a la redacció del projecte d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques.

El seu objecte és la concessió d'ajuts per a la redacció del projecte d'obres de construcció, reforma, ampliació o rehabilitació de biblioteques públiques en municipis que no tenen biblioteca pública o bé que la que tenen no és adequada, d'acord amb els paràmetres que estableix el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya.


Beneficiaris:

Bases específiques de subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública.

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o les entitats que en depenen, de municipis de fins a 50.000 habitants amb biblioteca integrada al Sistema de Lectura Pública de Catalunya. El nombre d'habitants estarà determinat per les dades del padró municipal que determina l'IDESCAT l'any de la convocatòria corresponent.

Bases específiques de subvencions a municipis per a la redacció del projecte d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques.

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o entitats que en depenen, de municipis d'entre 3.000 i 150.000 habitants. El nombre d'habitants estarà determinat per les dades del padró municipal que determina l'IDESCAT l'any de la convocatòria corresponent.


Termini presentació de sol·licituds:

El que s'estableixi a la corresponent convocatòria publicada en el DOGC.


Data publicació:

DOGC núm. 7963, de 19 de setembre de 2019


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.