Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/2464/2019, de 20 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria anticipada en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública per a l'any 2020 (ref. BDNS 474643)

Descripció:

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de febrer de 2017, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.02.2017), modificades per las Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017); per la Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018), i la Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre; DOGC núm. 7766, de 12.12.2018);

b) L'apartat 3 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 20 de desembre de 2018, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques, publicat mitjançant la Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 7784, de 9.1.2019), modificat mitjançant la Resolució  CLT/2203/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7951, de 2.9.2019) i la Resolució CLT/2379/2019, de 13 de setembre (DOGC núm. 7963, de 19.9.2019).

c) La normativa general de subvencions.


Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública per a l'any 2020


Beneficiaris:

Bases específiques de subvencions per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública.

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o les entitats que en depenen, de municipis de fins a 50.000 habitants amb biblioteca integrada al Sistema de Lectura Pública de Catalunya. El nombre d'habitants estarà determinat per les dades del padró municipal que determina l'IDESCAT l'any de la convocatòria corresponent.


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar les sol·licituds és del 2 al 17 d'octubre del 2019.

 


Data publicació:

DOGC núm. 7971, d'1 d'octubre de 2019.


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Cataluinya.