Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros

Descripció:

Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.


Objecte:

Ajustar l'oferta dels serveis de transport de viatgers establerts a l'article 14 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, a les necessitats bàsiques de desplaçament que requereix la ciutadania. 

En concret l'Ordre fixa uns percentatges mínims de reducció del servei de transport de viatgers diferenciant entre no sotmesos a contracte públic o obligació de servei públic i els que sí estan sotmesos. En relació amb aquests últims disposa que: 

En els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris i marítims de competència autonòmica o local que estan sotmesos a contracte públic o OSP, les autoritats autonòmiques i locals procediran a reduir el percentatge màxim de prestació dels serveis de la seva competència, d'acord amb l'evolució de la situació, tenint en compte la necessitat de facilitar l'accés als llocs de treball i serveis bàsics dels ciutadans en els seus territoris, sense que es produeixin aglomeracions.


Data d'entrada en vigor:

L'Ordre tindrà vigència des de la data de publicació en el BOE fins a la finalització de la declaració del període d'estat d'alarma o les pròrrogues del mateix.


Publicació oficial:

BOE núm. 81, de 24 de març de 2020.