Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

Descripció:

Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel que s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.


Objecte:

Amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, es van aprovar determinades mesures per flexibilitzar la regulació dels Expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) durant l'estat d'alarma, per causa de força major i per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, emparats en l'art. 47 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 25 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de l'Estatut dels treballadors.

Com ja vam indicar en el resum de l'eSAM del referit Reial decret llei 8/2020, aquestes mesures emparades en l'art. 47 de l'Estatut dels treballadors no són d'aplicació a les Administracions públiques per mandat de la disposició addicional 17ª del mateix Estatut, que disposa que no apliquen llevat que siguin entitats que es financin majoritàriament amb ingressos obtinguts com a contrapartida d'operacions realitzades en el mercat.

El Reial decret-llei 9/2020 es dicta amb la voluntat d'instrumentar noves mesures per pal·liar els efectes de la crisi sanitària en les persones treballadores. A tal fi, el Reial decret-llei estableix:

- Instruments per garantir el manteniment de l'activitat dels centres, serveis i establiments sanitaris que determini el Ministeri de Sanitat i els centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat segons especifiqui el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 (hospitals, ambulatoris, residències de gent gran, centres de dia, centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat). Es consideren tots ells serveis essencials, siguin de titularitat privada o pública i amb independència del règim de gestió. Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues aquests establiments no podran tramitar un ERTE i han de mantenir la seva activitat, llevat que ho permetin les autoritats competents. L'incompliment serà sancionat. (Art. 1)

Mesures extraordinàries per a la protecció de la desocupació, de forma que ni la força major ni les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció seran causa justificativa de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament. És a dir, que aquestes causes no poden servir per portar a terme una extinció del contracte (pex. de mutu acord de l'art. 49.1.a) de l'Estatut dels treballadors) ni un acomiadament objectiu de l'art. 52.c) en relació amb l'art. 51.1 de l'Estatut dels treballadors. Això és important perquè aquestes extincions i acomiadaments sí apliquen en l'àmbit de les Administracions Públiques (DA 16ª de l'Estatut dels treballadors per a l'acomiadament objectiu) que a partir d'ara s'entenen clarament com a no justificatives. (art. 2)

- En relació amb la tramitació dels ERTE, es concreta el procediment de reconeixement de la prestació contributiva per desocupació per a totes les persones afectades per procediments de suspensió de contractes i de reducció de jornada basats en els arts. 22 i 23 del Reial decret-llei 8/2020 i s'agilitza via la tramitació d'una sol·licitud col·lectiva (art. 3). Altrament, a la disposició addicional primera (DA 1ª) es clarifica que com que s'estan tramitant moltes peticions d'ERTE, no és possible entendre que la resolució presumpta de la petició de l'ERTE, per aplicació del silenci positiu, impliqui que la durada de l'ERTE demanat sigui superior a la durada de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, amb independència que la petició de l'empresari sigui per temps superior. Es preveu a la disposició addicional segona (DA 2ª) un règim sancionador per a aquells casos que es detecti que s'està utilitzant la figura del ERTE del Reial decret-llei 8/2020 de forma fraudulenta, per contenir les peticions falsedats o incorreccions o la petició de mesures que no resultin necessàries o que no tinguin connexió amb l'estat d'alarma i que suposarà, a banda de l'eventual sanció, l'obligació de retornar per part de l'empresari les quantitats indegudament percebudes pel treballador. També s'inclou a la disposició final primera (DF 1ª) una modificació de la disposició transitòria primera del Reial decret-llei 8/2020 per fer retroactives les mesures extraordinàries a nivell de prestació per desocupació vinculades als ERTE comunicats/autoritzats/iniciats abans de l'entrada en vigor del Reial decret-llei 8/2020, sempre que derivin directament del COVID-19. 

- També inclou el Reial decret-llei 9/2020 mecanismes per pal·liar els efectes de la crisi sanitària en la contractació temporal, de forma que es fixa la interrupció del còmput de durada màxima dels contractes temporals que, segons indica l'Exposició de motius del Reial decret-llei, davant d'aquesta circumstància, no poden assolir l'objecte pel que van ser subscrits. Concretament es preveu que la suspensió dels contractes temporals (un altre cop en relació amb els ERTE) – totes les modalitats de contracte temporal, sense excepció, inclosos els formatius, de relleu i interinitat – per les causes previstes en els arts. 22 i 23 del Reial decret-llei 8/2020 (força major i causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció) suposa la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al temps suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes. (art. 5)

- Finalment, la disposició final segona (DF 2ª) introdueix una modificació de l'art. 16 del Reial decret-llei 7/2020, de 12 de març, relatiu a la contractació, per tal d'ampliar a tot el sector públic la tramitació d'emergència per a la contractació de tot tipus de béns o serveis per a l'execució de qualsevol mesura per fer front al COVID-19, que anteriorment només es preveia amb aquesta amplitud per a l'Administració General de l'Estat. Si fos necessari realitzar abonaments a compte per a actuacions preparatòries a realitzar pel contractista no serà d'aplicació l'establert respecte les garanties en la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, sent l'òrgan de contractació qui determinarà aquesta circumstància segons la naturalesa de la prestació a contractar i la possibilitat de satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació haurà de quedar constància en l'expedient. 

- També es preveu el lliurament dels fons necessaris - per fer front a les despeses que genera l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones front al COVID-19 - pugui realitzar-se a justificar, si resulta necessari. Aquest article també es modifica per fer més efectiva la contractació, els lliuraments de fons i els pagaments en l'àmbit de l'Administració en l'exterior, per facilitar les mesures que s'adoptin front al COVID-19.  

- S'exclouen de la facturació electrònica establerta en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, les factures emeses per proveïdors no nacionals radicats en l'exterior que corresponguin a expedients de contractació, per facilitar el comerç exterior, en un marc de circumstàncies excepcionals que s'està vivint en l'actualitat.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació en el BOE i fins a la finalització de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 86, de 28 de març de 2020.