Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19.


Objecte:

L'evolució de l'epidèmia del COVID-19 a Espanya ha suposat un important increment de morts per aquesta malaltia, que s'uneixen als morts per altres causes. Aquesta circumstància exigeix l'adopció de noves mesures extraordinàries per a evitar la propagació i contagi relacionats amb les vetlles o la celebració de les cerimònies civils i religioses vinculades als funerals, així com mesures per a garantir la protecció dels usuaris de serveis funeraris.
Per això, es fa precís prohibir totes les vetlles, tant en instal·lacions públiques com privades, restringir altres cerimònies fúnebres, independentment de la causa de la defunció, i regular algunes de les condicions de contractació dels serveis funeraris.

Aquesta ordre té per objecte establir mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19.

Aquesta ordre resulta d'aplicació a totes les defuncions que es produeixin a Espanya durant la vigència de l'estat d'alarma.

- Es prohibeixen les vetlles en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars.
- Actuacions sobre el cadàver. En el cas de morts per COVID-19no es podran realitzar pràctiques de tanatoestética, intervencions de tanatopraxia, ni intervencions
- Les cerimònies civils o de culte religiós es posposaran.
- La participació en la comitiva per a l'enterrament o cremació es restringeix a un màxim de tres familiars o afins, a més, en el seu cas, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva.
- Condicions de contractació de serveis funeraris: Durant el període de vigència de l'estat d'alarma, els preus dels serveis funeraris no podran ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. En el cas de serveis ja abonats l'empresa haurà d'iniciar d'ofici la devolució de la diferència. En aquest cas, l'usuari disposarà de sis mesos des de la data de finalització de l'estat d'alarma per a sol·licitar el corresponent reemborsament.