Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo

Descripció:

Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.


Objecte:

Amb data de 29 de març, el Govern va aprovar el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. En virtut d'aquesta norma, s'estableix un permís de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (tots dos inclosos), per a totes les persones treballadores per compte d'altri que presten serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tals en l'annex que acompanya al mateix Reial decret llei.

El Reial decret llei estableix una sèrie d'excepcions que inclouen als treballadors que desenvolupen les activitats essencials qualificades com a tals en l'annex corresponent, els que compleixen amb les condicions detallades per a sectors específics. A més, l'article 4 estableix que les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable regulat podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable.

En aquest context, correspon a les empreses o entitats ocupadores la decisió sobre les persones específiques que no han d'acollir-se al permís retribuït recuperable i que, per tant, han d'acudir als seus llocs de treball.

L'objecte d'aquesta Ordre és facilitar un model de declaració responsable en la qual s'indiqui que la persona treballadora portadora del mateix pot continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball o de desenvolupament de la seva activitat de representació sindical o empresarial, a fi de facilitar la identificació d'aquestes persones treballadores per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

"Cuarto. Declaración responsable.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020 y aquellas otras dedicadas a la actividad de representación sindical o empresarial tendrán derecho a que la empresa o entidad empleadora les expida una declaración responsable reconociendo tal circunstancia, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo de esta Orden."

 


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE i resultarà d'aplicació durant la vigència del permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.


Publicació oficial:

BOE núm. 89, de 30 de març de 2020.


Observacions:

Les activitats de representació sindical i patronal no estan afectades per les restriccions de mobilitat contingudes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, amb la fi garantir l'assistència i assessorament a persones treballadores i ocupadors.