Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

Objecte:

Aquest nou Decret llei té per objecte l'adopció de noves mesures per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social derivat de la greu situació actual. 

MESURES EN MATÈRIA MORTUÒRIA

S'afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, amb mesures per agilitar el temps de donar el corresponent destí final als cadàvers de les persones difuntes a causa del Covid-19, que entre d'altres qüestions estableix:

  • Que mentre es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats serveis de prestació forçosa per l'autoritat competent en matèria de salut.
  • Protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la realització del seu destí final d'inhumació o incineració.
  • Que les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria s'exerceixen per la persona titular de la Secretaria de Salut Pública. L'òrgan esmentat també pot delegar l'exercici de les facultats esmentades en aquest apartat en altres òrgans, que poden ser també de l'Administració local.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8098, de 28 de març de 2020.