Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

 Legislació: RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19

Objecte:

El Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, va introduir una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris. L'apartat 1 de la disposició addicional preveu que els serveis funeraris poden ser declarats serveis de prestació forçosa per l'òrgan competent en matèria de salut i que la referida declaració de serveis de prestació forçosa implica l'adopció de qualsevol de les mesures següents:

a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret, de manera que en aquest cas el dret a la lliure elecció de l'empresa funerària s'ha de poder exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori. L'assignació de les empreses funeràries s'ha d'efectuar a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent.

b) La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment. Això no exclou el dret de les persones usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat.

Aquest preu l'ha de determinar l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent.

D'altra banda, l'Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi de la COVID-19, preveu que, en tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

La Resolució 797/2020 declara el serveis serveis de prestació forçosa. Als efectes dels apartats a) (declaració de servei de prestació forçosa) i b) 8 (limitacions preu màxim) de l'apartat 1 de la DA 1ª de la Llei 2/1997 diu que queden condicionats a l'aprovació de la corresponent proposta motivada de l'ens local territorial competent pel que fa a l'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i a la determinació del preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la prestació bàsica imposada legalment.

NOU TERMINI: A aquests efectes, els ens locals disposen fins el dia 8 d'abril de 2020, inclòs, per trametre, si s'escau, a l'adreça de correu dgs.salut@gencat.cat, la proposta motivada d'assignació abans referida, i la proposta de preu màxim a oferir per a la prestació bàsica, desglossat per cadascun dels conceptes, i prenent com a referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

En tot cas, els preus dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8101A, d'1 d'abril de 2020.


Observacions:

ADVERTIMENT: La  RESOLUCIÓ SLT/812/2020, de 6 d'abril, ha modificat el termini que els ens locals disposen per trametre, si escau, a l'adreça de correu dgs.salut@gencat.cat, la proposta motivada d'assignació abans referida i la proposta de preu màxim a oferir per a la prestació bàsica, desglossat per cadascun dels conceptesi prenent com a referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

La realitat en la capacitat de gestió d'aquestes propostes imposa, necessàriament, que es doni un nou termini més llarg, fins al dia 8 d'abril de 2020 inclòs, per a la tramesa, si escau, de les propostes corresponents. Així, s'ha constatat que l'aplicació de la disposició addicional de la Llei de serveis funeraris ha generat dubtes interpretatius que han fet que durant el termini inicial i, especialment el dia 3 d'abril, s'hagin generat nombroses consultes municipals sobre la procedència d'adoptar les mesures, l'anàlisi i resposta de les quals no s'ha pogut assumir el mateix dia 3 d'abril, que era el darrer del termini establert.

La prolongació del termini va acompanyada d'altres accions. D'una banda, a l'efecte d'aclarir la interpretació de la disposició addicional de la Llei de serveis funeraris, a la pàgina web http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ guia-serveis-funeraris.pdf, s'ha publicat la "Guia de gestió de cadàvers en cas de COVID- 19 i mesures sanitàries de prestació dels serveis funeraris", que, a l'annex, incorpora un model de proposta municipal, a títol merament orientatiu quant a la forma, en què s'especifica el contingut de la prestació bàsica imposada legalment.

Aquesta Resolució deixa sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril de 2020, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

DOGC Núm. 8104A, de 6 d'abril de 2020.