Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad

Descripció:

Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.


Objecte:

Mitjançant aquesta ordre, s'estableixen les mesures excepcionals en matèria d'obres d'intervenció en edificis existents que es detallen a continuació: 

- Suspensió de tota classe d'obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què a l'immoble on s'hagin d'executar s'hi trobin persones no relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra, i que, per la seva ubicació permanent o temporal, o per necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l'activitat d'execució de l'obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.

- S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres esmentades en l'apartat anterior en les quals, per circumstàncies de sectorització de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.

- També s'exceptuen els treballs i les obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOE i mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que existeixin circumstàncies de salut pública que justifiquin una nova ordre modificant els termes de la present


Publicació oficial:

BOE núm. 103, de 12 d'abril de 2020.