Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries

Objecte:

Amb aquest Decret llei, entre d'altres qüestions, es regula a l'art. 6, amb afectació als ens locals, que s'ajorna el pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms. Així, diu la norma que quan s'aixequi la suspensió dels terminis per a la presentació d'autoliquidacions i pagaments prevista en l'article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, les entitats subministradores d'aigua (d'aquí l'afectació per als ens locals) podran sol·licitar un ajornament de pagament dels imports de les autoliquidacions del cànon de l'aigua repercutit als seus abonats que incloguin consums dels mesos d'abril i maig de 2020, si com a conseqüència de l'estat d'alarma derivat de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 han atorgat a petites empreses i a treballadors autònoms ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei.

Un altre article de la norma és de dubtosa aplicació als ens locals, ja que en cap moment s'està indicant que sigui o no aplicable a aquests. És la Disp. Addicional 5a, que disposa la possibilitat de tramitar per la via d'urgència els expedients de contractació d'obra, serveis i subministraments la tramitació dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials. I concreta que, en especial, es declaren de tramitació urgent els de serveis de manteniment i obres de carreteres i vies de transport per carretera, ferroviari i ports i altres vies els de l'àmbit de la salut i sanitaris, els de serveis socials i d'atenció a les persones i tots aquells que es consideri necessari formalitzar perquè responguin a una necessitat inajornable o l'adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per raons d'interès públic.

En el moment que hi hagi algun pronunciament normatiu o doctrinal al respecte actualitzarem aquesta publicació.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya, llevat del que preveu l'article 9 i les disposicions addicionals tercera i quarta en matèria de personal, que entra en vigor amb efectes des de l'1 de gener de 2020.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8107, de 9 d'abril de 2020.