Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat

Objecte:

La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència de la COVID-19 ha obligat el Govern de la Generalitat a prendre de forma gradual un seguit de mesures en diferents àmbits, amb l'objectiu de pal·liar els greus efectes que la pandèmia està produint.

Aquestes mesures s'han pres per mitjà de diferents decrets llei adoptats des del mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l'Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març; des del primer, el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, fins al darrer que s'ha aprovat, el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Després d'aquestes mesures urgents adoptades pel Govern, es dicta aquest Decret llei que, d'una banda, conté mesures estructurals i organitzatives que volen ser una continuació de les que es van prendre amb el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril i, d'una altra, incorpora mesures noves en l'àmbit de les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm 8119, de 23 d'abril de 2020.


Observacions:

Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, (art. 5):

"es modifica l'art. 24.1.b) del TRLRR relatiu al les obligacions de les persones gestores de residus, que tindrà la redacció següent: "b) En cas que es tracti de residus perillosos i també quan ho exigeixi la regulació específica, constituir i dipositar una fiança suficient per fer front a les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat i per pagar les sancions imposades i subscriure, si escau, una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i perjudicis ocasionats i per regenerar els recursos naturals o els espais degradats."