Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

L'ordre té per objecte establir les condicions en les quals els nens i nenes podran realitzar desplaçaments fora del domicili durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre s'entendrà per nens i nenes les persones menors de 14 anys.
 


Data d'entrada en vigor:

L'ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 26 d'abril de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 116, de 25 d'abril de 2020.