Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad

Descripció:

Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/ 340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.


Objecte:

L'evolució de la crisi sanitària que es desenvolupa en el marc de l'estat d'alarma, obliga a adaptar i concretar de manera contínua les mesures adoptades, per a assegurar l'eficiència en la gestió de la crisi.

En aquest marc s'ha fet necessari modificar l'Ordre SND/340/2020 a fi d'incloure altres actuacions excepcionades de la suspensió, a les quals ja es regulaven amb anterioritat, i que són les següents:

1) Obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en els quals en l'immoble en el qual hagin d'executar-se es trobin persones no relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra, i que, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.

2) Obres en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin totes les següents condicions:

a) Limitació de la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i adopció de mesures que impedeixin, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble.
b) L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.
c) Adopció pels treballadors de les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

Així mateix, en tots els casos exceptuats, es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.