Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado

Descripció:

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.


Objecte:

Mesures més destacades, corresponents a la Fase 0 del pla de desconfinament:

Capítol I. Reobertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals es va suspendre arran de la declaració l'estat d'alarma.

Condicions per a l'obertura:

- Sistema de cita prèvia per garantir un únic client per a cada treballador dins de l'establiment o local. Sense zones d'espera.

- Atenció individualitzada al client amb separació física.

- Horari d'atenció preferent per als majors de 65 anys, coincident amb les franges d'horaris de passeig i esport d'aquest col·lectiu.

- Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, de forma esglaonada i sense aglomeracions.

- Els desplaçaments als establiments i locals només es podran efectuar dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no s'hi trobi disponible.

- S'exclouen de la reobertura els establiments i locals comercials amb més de 400 m2 de superfície, els centres i parcs comercials i els establiments que es trobin en el seu interior sense accés directe i independent des de l'exterior.

- Aquests condicions no s'apliquen als establiments que no van haver de tancar amb la declaració de l'estat d'alarma.

- Es potenciarà la reactivació dels serveis socials mitjançant l'efectiva reincorporació de tot el personal que sigui necessari.

- S'hi estableixen les mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals (art 3)  i per als clients (art. 4).

 

Al Capítol II s'hi regulen les condicions en què s'han de desenvolupar les activitats d'hostaleria i restauració:

- Es podran realitzar mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments, on no es podran consumir.

- En els serveis de lliurament a domicili es podrà establir un sistema de repartiment preferent per a majors de 65 anys, dependents o col·lectius més vulnerables a la Covid-19.

- Les comandes per a la recollida a l'establiment s'hauran de realitzar per telèfon o en línia i l'establiment fixarà un horari de recollida .

- L'establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes, amb la necessària separació física.

- Als establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida per a vehicles, les comandes es podran realitzar des del vehicle a l'establiment i procedir a la seva posterior recollida.

- Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes.

També s'hi estableixen les mesures de prevenció de riscos per al personal dels establiments d'hostaleria i restauració ( art. 6) i les mesures en matèria d'higiene per als clients i d'aforament per las establiments en què es recullen les comandes.

El capítol III regula les condicions en què s'ha de desenvolupar l'activitat esportiva professional i federada.

El capítol IV regula les condicions per a l'obertura al públic, realització d'activitats i prestació de serveis en els arxiu de qualsevol titularitat i gestió.  S'hi preveu que , quan sigui absolutament imprescindible, els ciutadans hi puguin sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents per jornada de treball.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre ministerial entrarà en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 123, de 3 de maig de 2020.


Observacions: