Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad

Descripció:

Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogovernança amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transició a una nova normalitat.


Objecte:

Aquest Pla preveu un procés de desescalada gradual, asimètric, coordinat amb les comunitats autònomes i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.

En aquest procés de cogovernança, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla podran traslladar al Ministeri de Sanitat proposades específiques de desescalada en els seus territoris d'acord amb l'esquema orientatiu previst en el citat Pla, així com plantejar alguna activitat no contemplada entre les activitats permeses en les diferents fases. Així mateix, encara que la unitat territorial de referència que es fixa és la província, l'illa o la ciutat autònoma, podran proposar-se àmbits d'aplicació diferenciats en unitats de nivell territorial diferent.

Aquest orde regula el procediment a seguir per a l'elaboració, remissió i tramitació per les comunitats autònomes i ciutats autònomes de propostes de desescalada d'acord amb les mesures establertes en la declaració de l'estat d'alarma.

Aquesta ordre serà aplicable a totes les propostes que, en relació a la transició cap a una nova normalitat, realitzin les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a ampliar, modificar o restringir les mesures relatives a llocs, establiments, desplaçaments i activitats suspeses amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma i que es refereixin a l'àrea de responsabilitat del Ministre de Sanitat.

Unitat territorial


1. Amb caràcter general, la unitat territorial sobre la qual realitzar les diferents propostes serà la província, l'illa o la ciutat autònoma.

2. No obstant això, de manera motivada, podran establir-se àmbits d'aplicació diferenciats en unitats de nivell territorial diferent, i en aquest cas les propostes hauran d'especificar:

a) Les raons per les quals es considera que el territori en qüestió té unes condicions d'homogeneïtat que aconsellen un tractament comú del mateix i diferenciat de la resta de la província o de la comunitat autònoma.

b) Les garanties de mobilitat i aïllament que s'aplicarien en aquest territori respecte a la resta de la província o de la comunitat autònoma.

3. En els supòsits previstos en l'apartat anterior, les propostes remeses faran constar les consultes realitzades a les entitats locals en el territori de les quals s'hagi proposat un àmbit d'aplicació diferenciat.

 

Facultats d'execució


Correspondrà a les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les ciutats autònomes, així com a les entitats locals, l'execució de les previsions que s'estableixin en les ordres que dicti el titular del Ministeri de Sanitat a l'empara del que es preveu en aquesta norma.