Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: S'aixequen els terminis dels procediments de contractació iniciats i es permet iniciar nous

Objecte:

El Govern, mitjançant una disposició addicional incorporada al Reial decret llei 17/2020 pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural per a fer front a la situació derivada del COVID-2019, possibilita la continuïtat dels procediments de contractació que estaven suspesos com a conseqüència del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma, permetent a més l'inici de nous procediments de contractació per part de les entitats del Sector Públic sempre que en tots dos casos la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics. Aquesta mesura s'estén també als recursos especials en matèria de contractació que procedeixin.

Es recull igualment la possibilitat de percebre bestretes sobre els contractes suspesos.