Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

Aquesta Ordre té per objecte regular l'ús obligatori de màscara per part de la població.
A l'efecte del que es disposa en la present ordre, s'entendrà complerta l'obligació a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol mena de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

L'ús de la mascareta serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Queden obligats a l'ús de mascaretes en els espais assenyalats les persones de sis anys en endavant, amb les excepcions que preveu la pròpia Ordre.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre tindrà plens efectes des de l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 142, de 20 de maig de 2020.