Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior

Descripció:

Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19 a petits municipis i a ens locals d'àmbit territorial inferior.


Objecte:

Aquesta ordre té per objecte flexibilitzar certes restriccions en els municipis de menor grandària que encara es troben en Fase 0 i Fase 1 del Pla de transició cap a una nova normalitat.

En aquests municipis serà aplicable la normativa corresponent a la fase del Pla en la qual es trobi la unitat territorial en la qual es trobin, excepte en els aspectes expressament regulats per aquesta ordre.

Àmbit d'aplicació

- Aquesta ordre serà aplicable tant als municipis com als ens d'àmbit territorial inferior al municipi recollits en l'article 24 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, quan tinguin menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat. Aquesta flexibilització es refereix a:

  • Desplaçament de la població infantil i pràctica d'activitat física no professional
  • Mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària
  • Establiments d'hosteleria i restauració
  • Serveis i prestacions en matèria de serveis socials
  • Altres


Data d'entrada en vigor:

Aquesta ordre produirà efectes des del mateix dia de la seva publicació en el BOE en els termes i condicions prevists en l'article 1, i mantindrà la seva vigència fins al moment en què a les unitats territorials en les quals se situen els municipis i els ens locals d'àmbit territorial inferior al municipi afectats per la mateixa els siguin aplicable mesures de caràcter més flexible que les contingudes en aquesta ordre.


Publicació oficial:

BOE núm. 144, de 22 de maig de 2020.