Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma  declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

  • Es manté la vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de les mesures que el modifiquen, apliquen i desenvolupen, fins les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2020.
  • En data 4 de juny de 2020 d'alçarà la suspensió dels terminis processals establerta a la disposició addicional segona del Reial Decret 463/2020.
  • En data 1 de juny de 2020 es reprendrà o reiniciarà el còmput dels terminis administratiussuspesos per la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020. 
  • En data 4 de juny de 2020 s'alçarà la suspensió de terminis de prescripció i caducitat de drets i accions establerta a la disposició addicional quarta del Reial Decret 563/2020.
  • Amb efectes de 4 de juny de 2020 queden derogades les disposicions addicionals segona i quarta del Reial Decret 463/2020 i amb efectes d '1 de juny de 2020 queda derogada la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 463/2020.