Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Descripció:

Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.


Objecte:

- Es modifica l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:

L'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha permès atendre la gestió dels residus domèstics i sanitaris en contacte amb COVID-19 amb les adequades garanties de seguretat en els moments de major incidència de la pandèmia. No obstant això, en la mesura en la qual la incidència de la malaltia s'atenua i s'avança cap a la fase de nova normalitat, es fa convenient recuperar la pràctica habitual en matèria de gestió de residus de competència municipal, al mateix temps que es manté cert grau de flexibilitat perquè les autoritats competents puguin adequar les mesures de gestió a l'evolució de la situació.

Així, s'introdueix una nova disposició final que modifica l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, permetent de nou la separació manual de residus de la fracció resto sempre que es disposi dels equips i mesures de protecció adequats per a això, i es recupera la notificació prèvia per als trasllats de residus entre comunitats autònomes. Aquestes mesures han estat consensuades amb totes les comunitats autònomes i representants de les entitats locals en el marc de la Comissió de Coordinació en matèria de Residus.

- Es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat: 

S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades a obres d'intervenció en edificis existents establerta per l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, modificada per l'Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, en totes les unitats territorials en fase I i posteriors.

- Modificació de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat:

Ús de les platges. Els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés, que en tot cas serà gratuït, com d'aforament a les platges a fi d'assegurar que es respecta la distància interpersonal de, almenys, dos metres entre banyistes. Així mateix, a l'efecte de garantir el seu gaudi pel major nombre possible de persones en condicions de seguretat sanitària, podran també establir límits en els temps de permanència en aquestes, així com en l'accés als aparcaments en llaures a facilitar el control de l'aforament de les platges.
A l'efecte de calcular l'aforament màxim permès per cada platja, es considerarà que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament quatre metres quadrats. Per a aquest càlcul es descomptarà de la superfície útil de la platja, com a mínim, una franja de sis metres a comptar des de la riba en plenamar.
Els ajuntaments asseguraran que es realitza una neteja i desinfecció de les instal·lacions i béns de les platges usant per a això substàncies que no resultin perjudicials per al medi ambient.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 25 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 146, de 23 de maig de 2020.