Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

Descripció:

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.


Objecte:

L'ordre té per objecte establir les condicions per a la flexibilització de determinades restriccions establertes per l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Aquesta ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del 18 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Les unitats territorials a les quals és d'aplicació l'ordre pel que fa a l'aplicació de la fase 2 són les illes de Formentera (Illes Balears), i La Gomera, El Hierro i la Graciosa (Canàries). Amb la publicació de l'Ordre SND 440/2020,  ja és d'aplicació a las regions sanitàries de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

Entre les principals mesures d'aquesta fase 2, cal destacar:

-  Mesures per a la garantir la protecció dels treballadors al seu lloc de treball i per evitar la concentració de persones en determinats moments del nou escenari.

-  En l'àmbit social, es flexibilitzen les mesures que afecten a la circulació, assistència a tanatoris i enterraments i llocs de culte sempre que es respectin les mesures de prevenció i higiene. També es permet la celebració de bodes per a un límit determinat de persones.

-  En l'àmbit del comerç minorista, i de prestació de serveis, es podrà procedir a la reobertura al públic de centres i parcs comercials, prohibint la permanència en zones comunes o àrees recreatives i limitant l'aforament als establiments al 40%. S'amplia el número de llocs que poden operar en mercats a l'aire lliure a 1/3 dels habituals.

-  Pel que fa a l'hostaleria i restauració, podrà procedir-se a la reobertura d'establiments per al consum al local, excepte les discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no es superi el 40% de l'aforament i es respectin les mesures establertes a l'ordre.

-       Les comunitats autònomes podran permetre les visites d'un familiar a habitatges tutelats i a centres residencials de persones amb discapacitat, sempre que a aquestes residències no hi hagi casos confirmats de COVID-19 o que algun dels residents es trobi en quarantena, i que es compleixin les mesures d'higiene i prevenció.

-       En matèria de ciència i innovació, es permet el reinici de l'activitat pròpia de les residències de personal investigador, científica i tècnic amb l'aforament previst.

-       Es podran reobrir al públic les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics que haguessin suspès la seva obertura en virtut de l'Ordre SND/257/2020, sempre que no superin en 1/3 de l'aforament.

-       Es possibilita la reobertura de locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals. Si aquests tenen lloc en llocs tancats, l'espectador haurà de compta amb butaca pre-asignada, i no podrà superar-se 1/3 de l'aforament, ni reunir més de 50 persones. A l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar-se 1/3 de l'aforament original ni reunir més de 400 persones.

-       S'estableixen les pautes i recomanacions per a la represa de l'activitat de sales d'exposicions i centres amb visita pública als que s'exhibeixin públicament béns culturals amb presència de personal d'atenció al públic en sala.

-       S'assenyalen les condicions en què poden tornar a obrir al públic els monuments i altres equipaments culturals amb les necessàries mesures de seguretat i higiene.

-       En l'àmbit de l'esport, s'estableixen les condicions en què s'ha de desenvolupar l'activitat esportiva professional i federada.

-       S'estableixen les condicions per a la reobertura al públic de piscines recreatives, preveien les mesures necessàries per aconseguir que tant les instal·lacions com l'aigua estigui lliures de patògens.

-       S'amplien a 20 persones els grups que poden realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa i es permet la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències sense que es superi la xifra de 50 assistents i sempre que es respecti la distància física exigida de 2 metres.

A més a més de les mesures aplicables a la fase 2, es modifica l'Ordre SND/388/2020, per la qual s'estableixen les condicions d'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat, amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions a aquelles unitats territorials que romanen en fase 0.

Així mateix, també es modifica l'Ordre SND/399/2020, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, per a permetre, entre altres aspectes, la caça i pesca esportiva i recreativa. 

En relació amb els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats, es manté com a requisit per a l'obertura en fase 1 que aquests tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, però es preveu que en el cas que la superfície sigui superior, pugui acotar l'espai que es reobri al públic a aquest límit.


Data d'entrada en vigor:

La present ordre tindrà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 18 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.


Publicació oficial:

BOE núm. 138, de 16 de maig de 2020.