Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos

Descripció:

Instrucció de 28 de maig de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, sobre l'aixecament de la suspensió dels terminis administratius. 


Objecte:

Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

El còmput dels terminis de caducitat dels seients registrals que haguessin quedat suspesos en virtut del que es disposa en l'article 42 del Reial decret- llei 8/2020, de 17 de març, és a dir, seients de presentació, anotacions preventives, esments, notes marginals i de qualssevol altres seients registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps, seguirà en suspens fins a l'aixecament de la suspensió en aquest àmbit. El mateix ocorrerà en relació amb els terminis per a formular al·legacions en els expedients de l'article 199 de la Llei Hipotecària i altres procediments registrals.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 153, de 30 de maig de 2020.