Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19

Objecte:

Les activitats d'educació en el lleure dirigides a infants i adolescents menors de 18 anys s'han vist especialment afectades per la situació de pandèmia, atès que romanen suspeses des de l'inici de l'estat d'alarma. Aquesta situació, tot i que queda supeditada a l'evolució sanitària de la pandèmia i a que es donin les condicions objectives des de l'àmbit de la salut pública, no pot allargar-se de manera indefinida. A Catalunya, l'educació en el lleure és una eina educativa de primer ordre que representa, ara més que mai, una gran oportunitat perquè els infants gaudeixin d'activitats de lleure de qualitat que els permetin divertir-se, aprendre i reprendre el contacte amb la natura, els espais oberts i el sentit de comunitat, així com recuperar les interaccions socials i el retrobament amb amistats i adults més enllà del nucli familiar.

En aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut, el Departament d'Interior i el PROCICAT han definit conjuntament un seguit de línies generals que han d'aplicar, durant el context excepcional actual, les entitats organitzadores i promotores. Aquestes mesures es poden trobar al document "Criteris generals per a l'organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020" i als protocols específics que el desenvolupen.

Es considera essencial fixar les condicions amb les que es podran desenvolupar aquestes activitats mentre duri aquesta situació. L'objectiu és doble: d'una banda, es vol assegurar que les activitats de lleure educatiu es puguin dur a terme amb les garanties de seguretat adequades, tant per als infants i adolescents com per a les persones que en tenen cura. D'altra banda, es pretén facilitar el màxim possible la programació i preparació d'aquestes activitats per part de les entitats organitzadores i promotores.

Es preveu que certes activitats es puguin dur a terme en instal·lacions cedides per les administracions públiques, com escoles, pavellons esportius, centres cívics o similars. Aquestes instal·lacions han de complir amb les condicions de seguretat establertes pel PROCICAT.

L'adaptació de les activitats d'educació en el lleure a aquestes noves mesures i circumstàncies implica l'aplicació provisional d'un règim excepcional, el qual s'estableix en la present Resolució.


Data d'entrada en vigor:

El que es disposa en aquesta Resolució resta vigent fins que les autoritats sanitàries corresponents estableixin que deixen de ser necessàries les mesures de protecció i prevenció per fer front a la COVID-19 en l'àmbit formatiu i de l'educació en el lleure.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8146, de 3 de juny de 2020.