Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

Durant la vigència de la nova pròrroga es preveu una major participació de les comunitats autònomes en el procés de desescalada i en l'adopció de mesures, a més d'aprofundir en la progressiva recuperació de les seves competències ja iniciada en anteriors pròrrogues.
En aquest sentit, cobra especial rellevància el contingut de l'article 6, en virtut del qual, l'autoritat competent delegada per a l'exercici de les funcions derivades de l'estat d'alarma, a més del Ministre de Sanitat, sota la superior direcció del President del Govern i conformement al principi de cooperació amb les comunitats autònomes, serà qui ostenti la Presidència de la comunitat autònoma. Aquest últim serà l'autoritat competent delegada, amb caràcter exclusiu, per a l'adopció, supressió, modulació i execució de les mesures corresponents a la fase III del Pla de desescalada, en exercici de les seves competències, excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació queexcedeixin l'àmbit de la unitat territorial determinada per a cada comunitat autònoma a l'efecte del procés de desescalada.
A més, es preveu que siguin les pròpies comunitats autònomes les que puguin decidir, conformement a criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase III en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva comunitat, a l'efecte del que es preveu en l'article 5 d'aquest reial decret.

També es manté la previsió conforme a la qual, les administracions educatives competents podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i de la formació, sempre que s'acordi la progressió a fase II o posterior en un determinat àmbit territorial conformement a les previsions d'aquest reial decret. En tot cas, durant aquest període, les activitats educatives podran mantenir-se a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulti possible.

Finalment, en l'article 8, es manté la vigència de les ordres, resolucions, disposicions i instruccions dictades per les autoritats competents delegades previstes en l'article 4.2 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, en tant no s'oposin al que es disposa en altres posteriors, ni al que s'estableix en aquest Reial decret, o, en el seu cas, al que disposin les autoritats competents delegades a les quals es refereix l'article 6 en exercici de les seves competències.
 


Data d'entrada en vigor:

La pròrroga establerta en aquest Reial decret s'estendrà des de les 00.00 hores del dia 7 de juny de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en les disposicions que ho modifiquen, apliquen i desenvolupen.


Publicació oficial:

BOE núm. 159, de 6 de juny de 2020.