Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

El present reial decret llei té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat per part d'algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves pròrrogues.


Data d'entrada en vigor:

El present reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», sense perjudici del que es disposa en l'article 2 respecte de l'àmbit d'aplicació.


Publicació oficial:

BOE núm. 163, de 10 de juny de 2020.