Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislacio: Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo

Descripció:

Reial Decret- llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació.


Objecte:

A través d'aquest RD es vol recolzar mitjançant fons públics la reactivació en el segon semestre de 2020, recolzant la creació d'ocupació i la inversió i aconseguir una creixement robust i sostenibles en el període de 2021-2022. 

- Es modifica el RDL 20/2020, de 29 de maig, pel que s'estableix l'ingrés mínim vital ( DF 5a): s'afegeix un nou apartat 4 a l'article 20, amb el fi de donar cobertura legal necessària a l'INSS per a facilitar a les CCAA i els ens locals la informació necessària per al reconeixement i control de les prestacions que són de la seva competència, així com la comunicació a qualsevol de les administracions de les resolucions relatives a les prestacions de l'ingrés mínim vital per a la gestió i control d'aquesta prestació i a les institucions i organismes públics que ho sol·licitin perquè puguin realitzar, dins de l'àmbit de les seves competències, actuacions derivades de l'aplicació de l'ingrés mínim vital.

- Es modifica la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa:

S'afegeix un nou apartat 7 a la Disposició addicional 4a, amb la següent redacció: 

«7. Las resoluciones del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.»