Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

Descripció:

Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.


Objecte:

- El capítol VI (articles 31 a 33) recull una sèrie de mesures en l`àmbit de l'habitatge:

  • Es regulen una sèrie d'especialitats del dret de superfície o concessió demanial per a la promoció del lloguer assequible o social mitjançant la col·laboració entre administracions públiques i la iniciativa privada. 
  • Es preveu que, en aquests casos, no sigui preceptiva l'existència de cànon a abonar a l'Administració ja que la seva nota diferenciadora serà el compromís de l'adjudicatari d'oferir habitatges amb rendes assequibles o socials, en tot cas limitades. 
  • Igualment, es regulen especialitats dels instruments de col·laboració entre les diferents AP per ampliar el parc d'habitatges en règim de lloguer assequible o social, atenent especialment a la durada d'aquests acords i al sistema de determinació de responsabilitat entre els signants. Així, l'instrument administratiu de col·laboració que es formalitzi, que s'ajustarà a la normativa autonòmica d'habitatge i sòl, podrà tenir una durada de fins a 80 anys. L'acord delimitarà entre els seus signants els drets i obligacions que cada un ostenta front al superficiari o el concessionari durant les fases tant de construcció com de lloguer dels habitatges, així com el tipus i l'abast dels mateixos. 
  • Finalment, donada la interdependència entre els acords administratius i el dret de superfície o concessió demanial, es preveu que el títol de constitució d'aquests no pugui contradir aquell. 

- Amb l'objectiu d'homogeneïtzar la durada de les mesures socials i que la retirada de les mateixes no es produeixi de manera desordenada, a més d'evitar que els beneficiaris del bo social elèctric deixen de percebre els descomptes i beneficis previstos en la normativa, la DF 8a introdueix modificacions en el RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19: es pròrroga fins el 30 de setembre la vigència del bo social i s'estén fins el 29 de setembre la possibilitat de sol·licitar la moratòria en el pagament del préstec amb garantia hipotecària, el termini del qual finalitza ara el 5 d'agost. 

- En relació a la protecció de les persones arrendatàries d'habitatges en situació de vulnerabilitat, la DF 9na reforça i estén en el temps les mesures previstes en el RDL 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, que finalitzaven en breu. Així , s'estén fins el 30 de setembre la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l'arrendador sigui un gran tenidor o entitat pública, i s'amplia fins a aquesta mateixa data els contractes d'arrendament d'habitatge que puguin acollir-se a la pròrroga extraordinària de 6 mesos,en els mateixos termes i condicions del seu contracte en vigor. Igualment, a fi d'evitar la successió d'impagaments de crèdits o préstecs sense garantia hipotecària per part de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, s'estén fins el 29 de setembre la possibilitat de sol·licitar la moratòria, en els termes fixats en aquest RDL. En relació a la garantia de la continuïtat del subministrament elèctric i d'aigua per a consumidors domèstics en habitatge habitual, s'estén la garantia de subministraments bàsics, que va finalitzar el 20 de juny de 2020, fins el 30 de setembre. Igualment, per als consumidors domèstics acollits a aquesta mesura el temps d'aquesta no computarà a efectes dels terminis dels procediments de suspensió del subministraments iniciats abans d'aquest període. 

- La DF 12a, per la que es modifica el RDL 21/2010, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, conté previsions dirigides a garantir l'eficàcia de les mesures establertes pels centres de treball en l'article 7 del text legal. Aquest precepte estableix que, sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral, els titulars de les empreses o, en el seu cas, els directors de centres i entitats hauran d'adoptar una sèrie de mesures per a la protecció de les persones treballadores i la prevenció del contagi en els centres de treball.

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 187, de 8 de juliol de 2020.


Observacions:

Al BOE núm. 204, de 28 de juliol de 2020, s'ha publicat la Resolució de 22 de juliol de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.