Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19 EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL SAM

Objecte:

El passat 11 de març, l'OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació, l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia.

Arran d'aquest fet, la Generalitat de Catalunya ha dictat diferents Resolucions (SLT/719/2020 – SLT/720/2020) per les quals s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, així com la  Instrucció 3-2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus.

Igualment, en data 14 de març de 2020, s'ha aprovat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Com a conseqüència de tot plegat, la Diputació de Tarragona, amb la voluntat d'establir una acció preventiva eficient davant la previsió que els propers dies pugui incrementar el nombre de persones afectades, ha establert una sèrie de mesures per garantir la seguretat de les persones i a la vegada alleugerir la càrrega administrativa dels ens locals.

Una de les mesures que ha adoptat la Diputació de Tarragona és la de suspendre tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius d'acord amb l'establert a la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, que es reiniciaran tan bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

Per tant, tots els tràmits de presentació de sol·licituds de subvencions de convocatòries aprovades i publicades de procediments de concessió i de presentació de justificacions de subvencions concedides en exercicis anteriors estan suspesos, i deshabilitats els tràmits electrònics corresponents a la seu. També us comento que, com a resultat de la suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats, no s'ha aprovat la convocatòria del PAM 2020-2023. 

Us mantindrem informats dels canvis i de les noves dates.

Una altra mesura que ha aprovat la Diputació és una nova  regulació de l'organització del treball aplicable al personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms i en els mateixos termes als seus càrrecs electes i personal eventual de confiança.

Aquesta nova organització implica la no presència física en el lloc de treball i el desenvolupament de les tasques mitjançant teletreball des del domicili, de manera que es continuarà prestant l'assistència del SAM a tots els ens locals, però via correu electrònic o connexió remota, a tots els serveis que consten a la web i a la seu electrònica de la Diputació per a cada àmbit.  

També mantenim, de forma complementària, l'atenció telefònica al tel. 977296600. Qualsevol dubte, consulta o assistència que necessiteu podeu tramitar-la per aquests dos canals (preferent correu electrònic / telèfon).

Aquesta mesura s'aplicarà des del dia 16 de març de 2020 i fins al 30 de març de 2020,  sense perjudici de la seva possible pròrroga i de les variacions que puguin produir-se.

Us adjuntem per al vostre coneixement el decret de la presidència de la Diputació de Tarragona de mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, així com als seus càrrecs electes i personal eventual de confiança.

Us reitero el meu compromís i el de totes les persones que treballen al SAM amb vosaltres i us agraïm, d'antuvi, la vostra col·laboració i confiança que la prestació de l'assistència als ens locals continuarà com fins ara.

Salutacions,  

El diputat delegat del SAM

Enric Adell Moragrega.