Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre INT/226/2020, de 15 de març, per la que s'estableixen criteris d'actuació per a les forces i cossos de seguretat en relació amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

Aquesta Ordre té per objecte impartir criteris comuns d'actuació i de coordinació per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en tot el territori en relació amb el compliment i el seguiment de les actuacions previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

L'Ordre:

- Estableix les directrius per a adequar a l'àmbit competencial del Ministeri de l'Interior les mesures establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

- Garanteix una acció concertada de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els Cossos de Policia Autonòmics, les Policies Locals i el personal i empreses de seguretat privada, per implantar i complir en tot el territori nacional les mesures previstes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

- Adequa els plans de contingència elaborats pels cossos policials a l'aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

- Posa a disposició de les autoritats i dels professionals sanitaris les capacitats dels Cossos policials. 

Hem de recordar que dins les Forces i Cossos de Seguretat s'integren els cossos de policia de les Corporacions locals, a qui també s'adreça aquesta Ordre, ja que per mandat de l'art. 9.1 de la Llei orgànica 4/1981, per la declaració d'estat d'alarma resten sota les ordres directes de l'Autoritat competent (Ministeri de l'Interior), en quant sigui necessari per a la protecció de les persones, béns i llocs, i pot imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa. 

En aquest sentit, l'Ordre disposa que les autoritats de les que depenguin els Cossos de policia de les Corporacions locals estaran subjectes a les Ordres del Ministeri de l'Interior i a les que, sota la seva autoritat, emanin de les autoritats i òrgans directius d'aquest Departament en els seus respectius àmbits de competència.

Durant la vigència de l'estat d'alarma els serveis policials s'orientaran prioritàriament al compliment de les obligacions relacionades amb el compliment de l'establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i de les ordres a les que es refereix l'apartat anterior, limitant, en la mesura del possible, aquells serveis que no es considerin imprescindibles. 

Els agents de l'autoritat podran practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals i establiments que siguin necessàries per comprovar, i en el seu cas, impedir, que es portin a terme serveis/activitats suspeses pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. A tal fi, podran dictar les ordres i prohibicions necessàries i suspendre les activitats o serveis que s'estiguin portant a terme.

L'Ordre regula determinades obligacions dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat, com la de presentar-se al servei quan siguin emplaçats per l'Autoritat competent i la d'informar periòdicament a la Secretaria d'Estat de Seguretat dels casos d'infecció pel COVID-19 que es produeixin entre els seus integrants, així com, del personal sotmès a quarentena o a mesures d'aïllament, i també regula determinats drets de la policia com una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. En aquest sentit, les Autoritats de les que depenguin els Cossos de Policia de les Corporacions locals han d'adoptar les mesures necessàries perque els equips de treball siguin adequats. 

També recorda l'Ordre l'establert en l'art. 9.1 de la Llei orgànica 4/1981, d'1 de juny, que disposa que per la declaració de l'estat d'alarma totes les Autoritats civils de l'Administració pública del territori afectat, els integrants dels Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, i la resta de funcionaris i treballadors al servei de les mateixes, resten sota les ordres directes de l'Autoritat competent en quant sigui necessària per a la protecció de les persones, béns i llocs, i es poden imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa. 

Finalment, l'Ordre recull en l'art. 4 tot un seguit d'obligacions pels ciutadans i de mesures que els membres dels Cossos de Policia han de vigilar que es compleixin, i si procedeix sancionar, centrades en: la restricció de circulació de les vies d'ús públic; la possibilitat d'impartir ordres per assegurar l'abastament del mercat i el transport de béns de primera necessitat; garantir el normal funcionament de les infraestructures crítiques; intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol natura; practicar requises temporals de tot tipus de béns; imposar prestacions personals obligatòries quan sigui necessari per l'adequada protecció de la salut pública; i, la suspensió de l'obertura al públic de locals i establiments. 

Les mesures policials també han de garantir el normal funcionament dels centres sanitaris i s'intensificarà l'ús de la figura de l'"interlocutor policial sanitari". Igualment també han d'impartir-se instruccions per part dels Cossos policials per prevenir i minimitzar els efectes de la desinformació. De l'activació dels plans i dispositius corresponents, i dels resultats i incidències, s'informarà a la Secretaria d'Estat de Seguretat, sens perjudici de les comunicacions que hagin de mantenir-se a nivell territorial. 

A efectes de coordinació es constitueix un Centre de Coordinació Operativa que asseguri la coordinació permanent d'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat en tot el territori i també en les Delegacions i Subdelegacions de govern es consituiran Centres de Coordinació alhora coordinats amb el primer. En l'àmbit local concretament, la coordinació es durà a terme mitjançant les Juntes Locals de Seguretat. L'Ordre especifica que la funció de vetlla pel compliment de les lleis i resta de disposicions de l'Estat i de garantir el funcionament dels serveis públics essencials i vigilar els espais públics correspon a les policies autonòmiques en col.laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i això sens perjudici que tots els cossos han de prestar-se el degut auxili i informació recíproca en l'exercici de les funcions en cas de concurrència. 


Data d'entrada en vigor:

A partir de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 68, de 15 de març de 2020.