Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Objecte:

Per mitjà d'aquest Reial decret s'introdueixen modificacions en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de reforçar la protecció de la salut pública i assegurar el funcionament dels serveis públics essencials.

Concretament es modifica el primer incís i la lletra h) de l'art. 7.1, relatiu a la limitació de la circulació de les persones, per indicar que la circulació per vies o espais públics per a realitzar les activitats permeses ha de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per altres causes justificades. 

En relació amb l'art. 10, que regula les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hosteleria i restauració, i altres addicionals, s'inclou en el llistat d'activitats permeses les sanitàries (abans el redactat indicava "mèdiques") i els centres o clíniques veterinàries. En relació amb l'activitat de perruqueria, només es permet la perruqueria a domicili. 

A més, es modifica la disposició addicional tercera, relativa a la suspensió dels terminis administratius, de forma que amb el redactat actual les entitats del sector públic poden acordar motivadament continuar procediments administratitius relatius a situacions vinculades estretament als fets que justifiquen l'estat d'alarma o que siguin indispensables per protegir l'interès general o pel funcionament bàsic dels serveis. Amb el redactat anterior el que s'indicava és que la suspensió no afectava a procediments vinculats estretament als fets que justifiquen l'estat d'alarma. També s'inclou un apartat 5 i 6 en aquesta disposició addicional per regular que la suspensió i interrupció de terminis no afecta als procediments administratius d'afiliació, liquidació i cotització a la Seguretat Social ni tampoc als tributaris, subjectes a normativa especial, ni en particular, als terminis per presentar les declaracions i autoliquidacions tributàries.


Data d'entrada en vigor:

En el moment la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 73, de 18 de març de 2020.