Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor

Descripció:

Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la que es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor. 


Objecte:

Es dicten instruccions interpretatives del Reial decret 463/2020, de 14 de març, a l'empara de l'art. 4.3 del mateix, per tal de:

1) Imposar restriccions al trànsit de vehicles, de forma que preveu la possibilitat de tancar a la circulació carreteres o trams per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa o restringir l'accés de determinats vehicles per iguals motius. Resten excepcionats els vehicles o serveis considerats essencials com són: els vehicles d'auxili en carretera, de conservació i manteniment de carreteres, de distribució de medicaments i material sanitari, de recollida de residus, de distribució d'aliments, transport de combustibles, etc., La Prefectura central de trànsit serà qui es coordinarà a aquests efectes amb les autoritats autonòmiques i locals. 

2) Aixecar aquelles restriccions adoptades per la Direcció General de Trànsit i pels organismes responsables de les Comunitats Autònomes amb competència en matèria de trànsit, per ser aplicades en situacions de normalitat, al advertir que la supressió temporal contribuirà a garantir el subministrament de productes i la prestació de serveis essencials a la població. La supressió afecta al transport de mercaderies en general, a les mercaderies perilloses, als vehicles especials i als que precisen d'autorització complementària de circulació. La finalitat és garantir el subministrament de béns essencials i l'abastament. 

3) També se suspenen les campanyes especials de control i vigilància del trànsit programades durant la vigència de l'estat d'alarma.

4) Finalment, es perllonga la vigència dels permisos i llicències de conducció, així com, d'altres autoritzacions administratives per conduir, el període vigència dels quals finalitzava durant l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues. La pròrroga és fins a 60 dies després de la seva finalització. 

A més, s'estableix que les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial garantiran que es portin a terme mesures proactives de divulgació entre la població de les mesures adoptades pel Ministre de l'Interior que afectin a la circulació dels ciutadans. Tots els agents de l'autoritat obligats a fer complir el Reial decret 463/2020, de 14 de març, resten igualment obligats a fer complir aquesta Ordre. 

La durada de la suspensió es mantindrà mentre duri l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues. 


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva publicació en el BOE.