Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Nota en relació amb l'adopció de disposicions i mesures de contenció davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i l'obligació de remissió de la informació a la Comunitat Autónoma (en compliment de l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, BOE núm. 68 de 15 de març de 2020)

Objecte:

Un cop ha entrat en vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,    totes les disposicions i mesures que s'adoptin resten sotmeses als principis de coordinació i unitat de decisió. És per aquest motiu que segons l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, totes les mesures de contenció d'àmbit local seran adoptades per les Comunitats Autònomes, i aquestes ho han de comunicar al Ministeri de Sanitat.

Igualment totes les mesures adoptades abans de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'han de comunicar per part dels ens locals a les Comunitats Autònomes i aquestes alhora ho han de comunicar al Ministeri de Sanitat en un termini de tres dies.

És important que per part dels ens locals tingueu en compte que l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, regula en l'apartat Segon l'obligació que a partir del 15 de març de 2020 totes les disposicions i mesures de contenció, en tots els casos que a continuació us indiquem, de competència dels ens locals, s'adoptin per les autoritats autonòmiques competents, ja sigui d'ofici o a petició motivada de les autoritats locals corresponents:

a) Limitacions a la llibertat de circulació de les persones
b) Establiments, equipaments i activitats l'apertura al públic dels quals s'hagués suspés o condicionat
c) Assegurament de l'abastament de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

Efectuada la consulta pertinent per part d'aquest Servei d'Assistència Municipal, se'ns ha informat des de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, que aquesta informació s'ha d'enviar per correu electrónic al responsable del Departament d'Interior, i concretament a les següents persones:

Terres de l'Ebre:

Miquel Alonso

Responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre

dint.terresebre@gencat.cat

Camp de Tarragona:

Sr. Joan Carles de la Monja Martín

Director dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona

dint.tarragona@gencat.cat