Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació:Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil

Descripció:

Ordre INT/228/2020, de 15 de març, per la qual s'estableixen criteris d'aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en l'àmbit del Sistema Nacional de Protecció Civil.


Objecte:

Aquesta Ordre del Ministeri d'Interior és en virtut del que disposa l'art. 4.3 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que atribueix als Ministres designats l'habilitació per dictar ordres, resolucions, disposicions o instruccions interpretatives necessàries per garantir la prestació de tots els serveis, ordinaris i extraordinaris en ordre a la protecció de les persones, béns i llocs.

En virtut d'aquesta ordre:

  • Es constitueix el Comitè Estatal de Coordinació (CECO), integrada pels consellers competents de protecció civil i emergències de les CCAA. S'hi integraran quantes autoritats de les Administracions Públiques s'estimi oportú per part de la presidència del CECO.
  • Durant la vigència de l'estat d'alarma s'estableix un sistema de comunicació reforçada de tots els serveis autonòmics de Protecció Civil a través del Centre Nacional d'Emergències (CENEM)
  • Les Direccions Generals de Protecció Civil i Emergències o equivalents en les CCAA i les Corporacions locals remetran al CENEM informes de situació del que s'ha fet fins l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Aquestes mesures es consideren ratificades i continuaran vigents en tant no resultin incompatibles amb el que es disposa en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.
  • La Direcció General de Protecció Civil i Emergències determinarà el contingut i periodicitat dels informes de situació que hauran de remetre's al CENEM.
  • També s'emetran els informes específics que es considerin necessaris.
  • Tots els Serveis de Protecció Civil continuaran exercint les competències per a la gestió ordinària del servei i adoptaran les mesures que estimin necessàries a tal fi, en el marc de les directrius i instruccions que s'emetin pel Ministeri de l'Interior, remetent els corresponents informes al CENEM.
  • La inserció de missatges, anuncis i comunicacions es comunicaran prèviament al CENEM. Per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, s'establiran els missatges que, en coordinació amb les Autoritats Sanitàries, s'estimi convenient difondre.
  • Pels òrgans competents de cada CCAA s'adoptaran les mesures necessàries per a l'activació dels voluntaris de protecció civil, el número d'efectius mobilitzat dels quals s'haurà d'informar al CENEM.


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva publicació en el BOE. 


Publicació oficial:

BOE núm. 68, de 15 de març de 2020.