Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español

Descripció:

Ordre TMA/231/2020, de 15 de març, per la qual es determina l'obligació de disposar missatges obligatoris en els sistemes de venda de bitllets en línia de totes les companyies marítimes, aèries i de transport terrestre, així com qualsevol altra persona, física o jurídica, que intervingui en la comercialització dels bitllets que habilitin per a realitzar un trajecte amb origen i / o destinació al territori espanyol.


Objecte:

Aquesta Ordre del Ministeri d'Interior és en virtut del que disposen els arts. 4 i 14 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En virtut d'aquesta ordre:

Es defineix el contingut del missatge recollit en l'article 14.2.f) de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, atès que des de les 00:00 hores del dia 17 de març de 2020 s'estableix l'obligació que totes les companyiesmarítimes, aèries i de transport terrestre, així com qualsevol altra persona, física o jurídica, que intervingui en la comercialització dels bitllets que habilitin per realitzar un trajecte amb origen i / o destinació al territori espanyol, incloguin a l'inici del procés de venda dels bitllets un missatge que es desaconselli viatjar excepte per raons inajornables amb les característiques determinades en l'article 3 d'aquesta Ordre.

El missatge s'inclourà en l'inici del procés de venda on-line dels bitllets i serà el següent:

«INFORMACIÓ IMPORTANT

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 determina en el seu article 7, relatiu a la limitació de la llibertat de circulació de les persones, que durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a determinades activitats taxades.

En aquest sentit, i llevat que el bitllet s'adquireixi per a la realització de qualsevol d'aquestes activitats:

ES DESACONSELLA VIATJAR EXCEPTE PER LES CITADES RAONS INAJORNABLES.

En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries».

S'ha d'obtenir el consentiment de l'usuari per continuar el procés de compra mitjançant l'establiment d'un botó amb el missatge «Entenc l'advertència».


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva publicació en el BOE fins a la finalització del període de l'estat d'alarma o fins que hi hagi circumstàncies que justifiquin una nova ordre modificant els termes de la present.


Publicació oficial:

BOE núm. 68, de 15 de març de 2020.