Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Descripció:

Ordre ministerial del Ministeri de Sanitat, de 19 de març, pel qual s'estableixen instruccions sobre la gestió de residus davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Fent clic sobre la imatge obtindreu més informació:

 


Objecte:

Aquest ordre ministerial estableix les instruccions sobre la gestió de residus procedents de domicilis, així com els residus procedents d'hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris i establiments similars en contacte amb el COVID-19, durant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Inclou un annex amb les recomanacions destinades als residus produïts als domicilis de persones positives o en quarantena pel COVID-19, així com per a la resta de domicilis que no tenen persones positives o en quarantena.  

1. Llars que es trobin en contacte amb el COVID 19 amb persones que han donat positiu o es trobin en quarantena: 

Els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, màscares), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en una galleda d'escombraries a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.

La bossa de plàstic (bossa 1) s'ha de tancar adequadament i introduir-se en una segona bossa d'escombraries (bossa 2), al costat de la sortida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació.

La bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta dels residus domèstics en la bossa d'escombraries (bossa 3) corresponent a la galleda de la fracció resta.

Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys 40-60 segons.

La bossa 3 tancada adequadament es dipositarà exclusivament en el contenidor de la fracció resta (o en qualsevol altre sistema de recollida de  la fracció resta establerta a l'entitat local).

En poblacions amb sistemes de separació humit-sec o similar, la bossa 2 s'haurà de dipositar en la fracció que indiqui l'entitat local

Queda prohibit dipositar aquestes bosses en els contenidors de recollida selectiva (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o  l'abandonament d'aquests residus a l'entorn o a la via pública.  

La gestió de la fracció resta recollida es realitzarà de la següent manera:


a) Respecte de la fracció resta recollida:

1- No es procedirà en cap cas a l'obertura manual de les bosses de la fracció resta en instal·lacions de recollida ni de tractament.

2- Es destinaran a incineració, preferiblement, o a abocador.

3- En cas que es duguin a terme tractaments previs a la seva incineració o dipòsit en abocador, es realitzaran de manera automàtica, només s'admet la selecció manual per a la separació de voluminosos, metàl·lics o altres residus que no vagin en bosses i sigui imprescindible separar, sempre que s'adoptin totes les mesures de seguretat necessàries.

A aquest efecte, i en cas que sigui necessari, les instal·lacions industrials de fabricació de ciment autoritzades per a coincinerar residus hauran de procedir a la incineració de la fracció resta a requeriment de les autoritats competents.

b) La recuperació de materials només es realitzarà de manera automàtica; per a extremar la seguretat, les autoritats competents podran acordar que els materials quedin emmagatzemats durant almenys setanta-dues hores.

c) Tant per a la recollida de residus com en totes les plantes que rebin aquestes bosses es desenvoluparan protocols específics per a la protecció dels treballadors i la desinfecció d'equips i vehicles, o es revisaran els existents que tinguin el mateix objectiu, així com es dotarà dels equips de protecció individual(EPI) necessaris per als treballadors.

2.  Llars que  NO es trobin en contacte amb el COVID 19

La gestió dels residus es continuarà realitzant-se de la manera habitual conforme a la normativa ordinària de gestió de residus, tractant de maximitzar aquesta separació a fi de reduir la fracció resta generada. Les fraccions separades només es dipositaran en els contenidors corresponents.

Els guants de làtex o nitril emprats per a altres usos no s'han de dipositar en el contenidor d'envasos lleugers (groc), sinó en el de la fracció resta.

3. Altres centres ( residències, hotels hospitalitzats, etc.)  

 

Es podran establir recollides diferenciada de les bosses procedents de centres/llocs on es doni un elevat nivell d'afectats per COVID-19 (residències, hotels hospitalitzats, etc.) mentre duri la crisi sanitària.

Aquestes bosses s'identificaran externament (per exemple, mitjançant cinta aïllant o similar) i es dipositaran conforme al que estableixin les autoritats responsables de la recollida de residus. 

4. Hospitals, ambulàncies, centres de salut, laboratoris, o d'establiments similars, així com d'aquells derivats de la desinfecció d'instal·lacions, es realitzarà de la següent manera:


Els residus en contacte amb COVID-19 com a guants, màscares, bates, etc., es consideraran com a residus infecciosos i es gestionaran d'acord al que estableix la  regulació autonòmica sobre aquest tipus de residus sanitaris. 

S'haurà de maximitzar l'emplenament dels contenidors disponibles per a cadascun dels tipus de residus generats, evitant lliurar-los als gestors autoritzats sense optimitzar la seva capacitat, per aconseguir una gestió el més eficient possible.

Les autoritats competents podran requerir el treball coordinat de les empreses de gestió d'aquests residus per a cobrir les necessitats d'aquests centres, així com la posada a la disposició de naus o terrenys de tercers per a l'emmagatzematge de contenidors quan els gestors trobin dificultats de gestió a causa de la seva acumulació.
Aquests emmagatzematges hauran de complir els mínims que les autoritats competents estableixin.


En cas que fos necessari, les instal·lacions industrials de fabricació de ciment autoritzades per a coincinerar residus hauran de procedir a la incineració d'aquests residus a requeriment de les autoritats competents.

Pel que fa al trasllat d'aquests residus, excepcionalment, i en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, no s'exigirà la notificació prèvia requerida en l'article 8 del citat reial decret, tant entre comunitats autònomes com a l'interior del territori d'una Comunitat Autònoma.

A banda de les instruccions esmentades anteriorment, la Ordre ministerial estableix  la recollida i gestió de residus de competència municipal i autonòmics com a serveis essencials. Les administracions competents hauran de garantir les freqüències de recollida suficients, per tal d'evitar l'acumulació de residus fora dels seus contenidors, així com el tractament posterior dels residus.

Per aquest motiu, es garantirà el subministrament d' EPIs (especialment roba, guants imàscares) al personal destinat a dur a terme aquests serveis. Per a això, les autoritats competents realitzaran una avaluació de les quantitats necessàries i duran a terme les gestions oportunes per a posar-los a la disposició dels referits serveis, tot això en funció de les disponibilitats existents i tenint en compte les necessitats de les institucions sanitàries i altres serveis públics.

Cada comunitat autònoma designarà l'autoritat competent a la qual es dirigiran les entitats locals per a sol·licitar els EPIs.


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva publicació en el BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 79, de 22 de març de 2020.