Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública

Descripció:

Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents  en  l'àmbit  econòmic i  per a la protecció de la salut pública.


Objecte:

Aquest Reial decret llei adopta un conjunt de mesures urgents dirigides a dos àmbits específics, l'econòmic i la salut pública que en aquest moment demanden una resposta immediata.

En relació amb l'àmbit de la salut pública, des de que l'Organització Mundial de la Salut va declarar el passat mes de gener que la situació en relació amb el COVID-19 suposava una emergència de salut pública d'importància internacional es feia necessari adoptar una sèrie de mesures que no podin demorar-se per garantir la protecció social dels treballadors que causessin baixa per aïllament i malaltia, així com garantir l'abastiment del material necessari en el nostre sistema nacional de salut.

Amb la finalitat d'evitar la propagació de la malaltia i mantenir la protecció social dels treballadors per compte pròpia o aliena, s'inclou, dins de l'article 5 d'aquest RDL, que els períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19 tindran la consideració de situació assimilada a accident de treball a efectes de la prestació econòmica per incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social.

Article 5:

1. A l'objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de la Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocats pel virus COVID-19.

2. En ambdós casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte pròpia o aliena que es trobi a la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

4. La data del fet causant serà la data en la que s'acordi l'aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici de que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 62, d'11 de març de 2020.


Observacions:

Adjuntem també la Resolució del Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública de mesures a adoptar en els Centres de Treball dependents de l'Administració General de l'Estat amb motiu del COVID-19:

La situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19 ha suposat l'adopció de mesures de contenció extraordinàries per les autoritats de salut pública que inclouen, entre altres, el tancament de centres educatius i d'atenció a persones grans. Addicionalment es requereix l'adopció d'altres mesures que uneixin la protecció de la salut de les empleades i empleats públics amb l'adequada prestació dels serveis públics.

Els centres de treball han de conèixer els protocols i procediments de salut pública del Ministeri de Salut per poder mantenir la continuïtat de l'activitat amb les garanties suficients.

Aquesta Resolució estableix una sèrie de previsions, amb efectes del dia 10 de març de 2020,  per a la prestació dels serveis públics encomanats a l'Administració General de l'Estat:

- Situacions d'aïllament: el personal que es trobi en situació d'aïllament per motiu del COVID-19 continuarà percebent durant el temps que romangui en aquesta situació el 100% de les seves retribucions.

- Mesures pel tancament de centres educatius o de persones grans:

•  Flexibilització de la jornada laboral sense subjecció als límits previstos en la Resolució de 28 de febrer de 2019.

•  Permanència del personal al seu domicili, només en el cas que sigui imprescindible, tenint la consideració de deure inexcusable de l'art. 48.j) TREBEP.

•  Si tos dos progenitors o responsables de la persona gran dependent tenen la condició de personal al servei de l'AGE, tots dos no podran gaudir d'aquesta mesura simultàniament.

- Atenció al públic: es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica. En el cas d'atenció presencial s'establiran, si fos necessari, torns.

- Reunions: en la mesura del possible s'evitaran reunions de treball i es suspendran les que impliquin desplaçaments a altres localitat. Es fomentarà l'ús de la videoconferència.

- Cursos i activitat formatives: es posposaran els cursos i activitats formatives de caràcter presencial i es valorarà la utilització de mitjans telemàtics com alternativa pel temps imprescindible els processos selectius  i es valoraran

- Proves selectives: es posposaran pel temps imprescindible els processos selectius, especialment aquells de concurrència massiva.

- Viatges: es recomana posposar tots aquelles viatges de treball que  no siguin imprescindibles per la normal prestació de serveis essencials.

- Modalitat no presencials de treball: es permetrà, en supòsits degudament justificats, modalitats no presencials de treball, prèvia autorització dels titulars de les Subsecretaris dels Departaments ministerials.

- Reorganització de torns: si com a conseqüència dels supòsits previstos en aquesta Resolució fos necessària la reorganització de torns, cada Departament dins del seu àmbit organitzatiu proposarà la determinació d'aquests.

 

D'altra banda el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC en el marc del Consell de Relacions Laborals han emès un document realitzant una sèrie de recomanacions  per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte de Coronavirus Sars-Cov-2:

- Proveir d'informació laboral a les empreses i a les persones treballadores.

- Recomanar mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l'objectiu de minimitzar el risc.

- Proposar actuacions possibles en l'àmbit de les relacions laborals que s'han consensuat per tal de que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al sí de les empreses.

- Traslladar algunes consideracions sobre la determinació de la contingència davant l'exposició d'una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d'aïllament preventiu.