Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolució PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Objecte:

Amb aquesta Resolució es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal d'administració i tècnic i al personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels seus organismes autònoms, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, adoptada en data 13 de març de 2020 per la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

La situació epidemiològica derivada del coronavirus obliga a estar permanentment subjectes a les revisions que s'acordi per les autoritats competents, especialment les sanitàries. Com a conseqüència de les mesures previstes per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, es fa necessari adaptar les mesures previstes per als centres de treball de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, als efectes de preservar al màxim la salut dels empleats públics i contribuir decididament a contenir el risc de contagi.

Les mesures, així com els plans de contingència, s'hauran d'adequar a l'evolució de l'epidèmia i s'atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i a l'evolució del pla d'emergències PROCICAT, per malalties emergents.

Les mesures preventives adoptades són les següents:

1. Mesures organitzatives:

- Garantia del manteniment del serveis bàsics o estratègics: 

  • Elaborar un Pla de Contingència en el que es concretaran les activitats i serveis públics que es consideren bàsics i estratègics, i que prevegin ampliació dels terminis de presentació de sol·licituds i resolucions dels procediments d'acord amb la normativa de procediment administratiu.

S'habilitaran als empleats públics que hagin de realitzar aquestes activitats o prestar aquests serveis mesures de reorganització interna: torns, horaris especials, flexibilitat horària i teletreball.

Els empleats públics amb fills i filles menors de 16 anys o persones dependents a càrrec han de poder gaudir de preferència en els règims de torns i en la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.

Els empleats públics amb alteració del sistema immunitari o malalties cròniques, obesitat mòrbida i empleades embarassades se'ls concediran el permís per deure inexcusable de caràcter públic.

  • A la resta dels empleats que no resultin adscrits a la prestació d'activitats i serveis públics bàsics i estratègics i als empleats públics que presten serveis en centres de treball tancats per expressa disposició de l'autoritat sanitària se'ls concedirà els permisos per deures inexcusables de caràcter públic.

Per necessitats dels serveis i amb consentiment dels empleats públics es pot interrompre temporalment aquest permís amb la finalitat de prestar serveis de manera ocasional en la modalitat de teletreball.

- Formació: suspensió dels cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació, actes i presentacions de caràcter presencials. I els empleats públics s'abstindran d'assistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades anteriorment.

- Processos selectius: es posposa la realització de proves selectives. Excepcionalment es podrà mantenir amb una participació prevista inferior a 100 persones en cadascun dels grups, aplicant-se mesures preventives.

- Reunions: es realitzaran amb les eines i solucions digitals i s'evitaran les de caràcter presencial, en cas de ser indispensable aquestes es duran a terme aplicant les mesures preventives.

- Atenció al públic: es prioritzarà l'atenció telefònica i digital. En els serveis d'atenció presencials s'aplicaran les mesures preventives.

- Viatges: es posposaran els viatges de treball, llevat d'aquells que siguin indispensables per a garantir la correcta prestació dels serveis públics.

 

2. Mesures preventives i de protecció en els centres de treball:

- Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals.

- Intensificar el pla de neteja de les dependències administratives.

- Retirar objectes que presentin dificultats per a la seva neteja.

- Garantir la ventilació adequada dels espais de treball.

- Ús dels equips de protecció individual determinats pels serveis de prevenció de riscos laborals.

 

3. Criteris aplicables quan es prestin serveis en la modalitat de teletreball:

- La modalitat de teletreball quan s'escaigui segons el previst en aquesrta Resolució, és voluntària. La sol·licitud de teletreball s'ha de comunicar per qualsevol mitjà disponible i s'ha d'autoritzar pel responsable el qual designarà la persona que exerceixi la seva supervisió.

- Les persones autoritzades han de registrar la jornada laboral a l'aplicatiu informàtic.

- Es pot autoritzar l'ús de les estacions de treball pròpies dels empleats i empleades sempre respectant les instruccions i recomanacions sobre ciberseguretat disponibles.


Data d'entrada en vigor:

La vigència d'aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l'evolució de la situació epidemiològica i d'acord amb les instruccions o directrius de l'autoritat sanitària. 


Publicació oficial:

DOGC núm. 8085, de 15 de març de 2020.