Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad

Descripció:

Ordre TMA/230/2020, de 15 de març, per la que es concreta l'actuació de les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de serveis de transport públic de la seva titularitat.


Objecte:

Aquesta Ordre del Ministeri d'Interior és en virtut del que disposa l'art. 4.3 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que atribueix als Ministres designats l'habilitació per dictar ordres, resolucions, disposicions o instruccions interpretatives necessàries per garantir la prestació de tots els serveis, ordinaris i extraordinaris en ordre a la protecció de les persones, béns i llocs.

En virtut d'aquesta ordre:

Cada autoritat autonòmica o local competent pot fixar els percentatges de reducció dels serveis de transport públic de la seva titularitat que estimi convenients, d'acord a la realitat de les necessitats de mobilitat existents en els seus territoris i a l'evolució de la situació sanitària, garantint, en tot cas, que els ciutadans puguin accedir a les seves llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari.

Podran, així mateix, establir condicions específiques de prestació d'aquests serveis.

Això sens perjudici de les facultats del Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Les autoritats locals hauran de comunicar-ho a la corresponent CA, qui alhora ha de comunicar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, lainformació que hagin rebut de les autoritats locals del seu territori, així com elsseus propis, a fi de que puguin coordinar les actuacions a tot el territori nacional.


Data d'entrada en vigor:

En el moment de la seva publicació en el BOE fins a la finalització del període de l'estat d'alarma o fins que hi hagi circumstàncies que justifiquin una nova ordre modificant els termes de la present.


Publicació oficial:

BOE núm. 68, de 15 de març de 2020.