Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020

Descripció:

Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2020.


Objecte:

Aquest Reial decret té per objecte fixar el salari mínim interprofessional per a 2020.


Data d'entrada en vigor:

Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i farà efecte durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l'1 de gener de 2020.


Publicació oficial:

BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2020.


Observacions:

El salari mínim per a qualsevol activitat en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 31,66 euros/dia o 950 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.

Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense
incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.

Per a l'aplicació en còmput anual del salari mínim es tindran en compte les
regles sobre compensació que s'estableixen en els articles següents d'aquest Reial decret.