Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Legislació: Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, por el que se modifican los requisitos para la integración de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención

Objecte: Aquest Reial Decret estableix els requisits per a que els funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que pertanyen a la Subescala de Secretaria-Intervenció quedin integrats al grup A dels establerts a l'article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 127, de 28 de maig de 2005.

( Podeu trobar el Reial decret esmentat a través de l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa)