Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Objecte: Aquesta Llei modifica, entre altres, les normes següents:

- el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya;

- el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; i

- la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Data en què entra en vigorEl dia 7 de juliol de 2007.

Publicació oficial: DOGC núm. 4920, de 6 de juliol de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)