Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Legislació: Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d'ús turístic

(Aquest Decret ha estat derogat pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, el qual podeu trobar com a fitxa relacionada).

 

 

Objecte: Aquest Decret defineix l'habitatge d'ús turístic com aquell l'ús del qual els propietaris, amb l'autorització de l'administració competent, cedeixen a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica. Els cessionaris no poden convertir l'habitatge en llur domicili principal ni secundari.

Tota persona titular d'un habitatge d'us turístic haurà d'estar degudament habilitada per l'ajuntament corresponen i tal efecte, aquests ajuntaments hauran de regular per ordenança municipal el procediment d'atorgament de la corresponent llicència. A més hauran de trametre a la Generalitat de Catalunya les altes d'habitatges d'ús turístic habilitats en el seu terme municipal, així com les baixes produïdes, amb caràcter immediat.

La disposició transitòria disposa que les activitats sotmeses aquest Decret que estiguin en funcionament i disposin de la corresponent llicència municipal amb anterioritat a la seva entrada en vigor, tindran un termini màxim de 4 anys per sol·licitar una nova llicència municipal que doni compliment a l'establert en el present Decret. Transcorregut aquest termini sense haver obtingut la corresponent habilitació hauran de cessar la seva activitat.

La Disposició final disposa que els ajuntaments han de regular l'activitat d'habitatge d'ús turístic mitjançant la corresponent ordenança municipal en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, sens perjudici de les restriccions o limitacions que a aquest efecte puguin determinar en exercici de les seves facultats d'ordenació urbanística.

Data en què entra en vigor: als vint dies des de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5755, de 15 de novembre de 2010.

 

  (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)