Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges

Objecte: aquest Decret institueix un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges i porta en definitiva a la pràctica un procediment per verificar el deure genèric que tenen tots els propietaris i les propietàries de conservar i rehabilitar els immobles de manera que sempre estiguin en condicions d'ús efectiu i adequat segons allò que preveuen la Llei del dret a l'habitatge i la normativa d'ordenació de l'edificació, del patrimoni cultural i arquitectònic, de protecció del medi ambient i del paisatge i d'urbanisme. Això, sens perjudici de les millores recomanables que puguin incorporar els propietaris i les propietàries dels immobles relatives a la funcionalitat i la sostenibilitat, fonamentalment pel que fa a l'eficiència energètica i l'accessibilitat dels edificis i habitatges.

En el DOGC núm. 5837 de data 15 de març de 2011 s'ha publicat la correcció d'errades d'aquest Decret:

Data en què entra en vigor: Aquest Decret entrarà en vigor als tres mesos de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5764 de 26 de novembre de 2010. 

  (Podeu trobar la Llei 2/2011 a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)