Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

Objecte:

Establir tot un conjunt de mesures, tant fiscals i financeres com administratives, vinculades a la consecució dels objectius de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2015, que pretenen complementar l'ordenament jurídic autonòmic per mitjà de reformes o modificacions normatives de caràcter puntual i instrumental, que permetin una execució millor i més eficaç del programa del Govern, en els diferents àmbits en què desenvolupa la seva acció.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de:

a) La disposició addicional segona, que entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació de la llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sempre que s'hagin fet les adequacions tecnològiques i operatives necessàries.

b) L'article 68.3, que modifica l'apartat 2 de l'article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que entra en vigor l'1 de gener de 2016.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6830, de 13 de març de 2015.


Observacions:

S'ha elaborat una segona versió del resum de la present norma a data 19 de març de 2015, , el qual trobareu com a arxiu adjunt.

La Unitat de Secretaria Intervenció Municpal ha elaborat un resum de la present llei amb els aspectes més rellevants per al món local.